Tiedonkeruuohjelman uusiminen

Varastomatti, logistiikan tiedonhallintaan. Varastomatilla teet inventoinnit ja muut varastokirjaukset.

Onko teillä käytössä vanha, hyvin palvellut tiedonkeruuohjelma, joka pitäisi uusia? Ohjelma, joka on rakennettu Windows Mobilelle tai vanhempiin, merkkipohjaisiin mustavalkonäyttöisiin käsipäätteisiin? Pitäisikö ohjelma uusia toimimaan esim. Android-laitteissa?

Meillä on osaamista sekä merkkipohjaisten että Windows Mobile -laitteiden ohjelmoinnista ja näiden vanhojen toteutusten päivittämisestä nykyaikaiseen muotoon. Ymmärrys vanhojen laitteiden ohjelmistoista ja niiden tyypillisestä rakenteesta helpottaa uuden toteutuksen tekemistä.

Varastomatin laajan konfiguroitavuuden avulla voidaan lyhentää toteutusaikaa ja siten myös kustannuksia.

 • Käyttöliittymän pilotointi on nopeampaa, koska käyttäjätestaus päästään aloittamaan nopeasti
 • Käyttöliittymätoiminnot ja erilaiset tarkastukset yms. voidaan toteuttaa konfiguroimalla
 • Varastomatti soveltuu suoraan ei-reaaliaikaisiin, CSV-pohjaisiin integraatioihin
 • Varastomatin perustoiminnallisuuden päälle voidaan rakentaa yrityskohtaisia reaaliaikaisia integraatioita tarvittaessa

Miten vanhan tiedonkeruuohjelman tyyppi vaikuttaa ohjelman uusimiseen?

Alla on kuvattu tarkemmin erityyppisiä tiedonkeruuohjelmia ja sitä, kuinka Varastomatin avulla vanhat ohjelmat voidaan päivittää toimimaan Android-laitteissa.

Vanhempia käsipäätteissä toimivia tiedonkeruuohjelmia on yleensä kolmea päätyyppiä.

Lue lisää erityyppisistä ohjelmista

Tiedonkeruuohjelmissa käytetään integraatiossa eli tiedon siirrossa pääjärjestelmään erilaisia tapoja: tekstimuotoisesta tiedonsiirrosta tietokantatauluihin tai erilaisiin rajapintaratkaisuihin, kuten SOAP tai REST.

Integraatioiden toteuttamisessa vaikeusasteeseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka kattava ja ajantasainen kuvaus integraatiosta on saatavilla. 

 • Tekstipohjaiset ratkaisut: Näitä ratkaisuja on ollut pitkään käytössä niiden yksinkertaisuuden ja datan käsittelyn helppouden vuoksi. Näissä tieto on tyypilisesti siirretty pääjärjestelmään erissä esimerkiksi verkkolevyn kautta.
 • Välitauluratkaisut: Tietoja on siirretty pääjärjestelmän tietokantaan välitaulujen avulla. Näissä tilanteissa tietokantoihin on varattu selkeät taulut ja kentät, joiden kautta tiedot siirretään yrityksen pääjärjestelmään. 
 • Erilaiset rajapintaratkaisut: Uudemmissa pääjärjestelmissä on käytössä erilaisia rajapintoja, kuten SOAP/WSDL, DLL-kirjasto, SAP-liittymä tai muu vastaava. Vanhemmissa, nykyään korvattavissa järjestelmissä, ei ole yleensä esim. REST/JSON-rajapintaa, mutta näitäkin uusitaan jo nyt.

Lue lisää erityyppisistä integraatioista

Erityyppisiä tiedonkeruuohjelmia

Muistiinkeräävät ohjelmat

Muistiinkeräävissä ratkaisuissa laitteeseen kerätään tapahtumia, jotka lähetetään kerralla esimerkiksi asettamalla laite telakkaan.

Muistiinkerääviin ohjelmiin voidaan usein ladata myös pohjatietoja, kuten tuoterekistereitä. Näiden rekisterien avulla voidaan tyypillisesti suorittaa toimintoja, joissa kerättyä tietoa ei tarvitse välittömästi lähettää muualle jatkokäsittelyä varten. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi inventoinnit, lastauksien purkamiset ja lähetykset, sekä monet muut varastokirjanpitoon liittyvät tehtävät. Aikaisemmin muistiinkerääviä ratkaisuja on käytetty myös kuljetusautoissa, mutta uudemmissa toteutuksissa on jo pitkään hyödynnetty matkapuhelinverkkoja tiedonsiirtoon.

Varastomatti ratkaisuna

 • Varastomatilla kyetään toteuttamaan näitä ratkaisuja hyvinkin pitkälle ilman ohjelmointityötä.
 • Kerätyt tiedot voidaan lähettää mobiili- tai lähiverkkoyhteydellä, jolloin erillisiä telakointeja ei tarvita. Tämä tekee käytöstä joustavampaa.

Radioteitse toimivat ohjelmat

Radioteitse toimivat ohjelmat ovat tyypillisesti käytössä tilanteissa, joissa päätelaitteelle on lähetetty tuoterekisteri ja työlista tehtävistä.

Toisin kuin muistiinkeräävät ratkaisut, jotka siirtävät dataa erissä telakointiaseman kautta, radioteitse toimivat ohjelmat välittävät kerätyn datan suoraan verkkoyhteydellä. Tämä tekee tiedonsiirrosta joustavampaa ja tehokkaampaa. Tyypillisesti nämä ohjelmat pystyvät toimimaan offline-tilassa myös ilman verkkoyhteyttä.

Joissakin tapauksissa, jos pääjärjestelmämuutoksia ei ole syystä tai toisesta haluttu toteuttaa, on uusi järjestelmä rakennettu puoliautomaattisesti. Tällöin päätelaitteella tehdyt kirjaukset lähetetään eteenpäin esimerkiksi sähköpostitse, mikä mahdollistaa tiedon käsittelyn muualla ilman suoraa järjestelmäintegraatiota.

Varastomatti ratkaisuna

 • Varastomatilla voidaan toteuttaa suuri osan näistäkin ratkaisuista, usein ilman ohjelmistomuutoksia.
 • Tiedot voidaan lähettää mobiili- tai lähiverkkoyhteydellä, sähköpostiin, pilvipalveluun, bluetoothilla yms.
 • Varastomatti toimii myös offline-tilassa. Offline-toiminto on hyödyllinen, jos ratkaisun täytyy olla vikasietoinen ja toimia myös verkkoyhteyden puuttuessa.

Reaaliaikaiset ohjelmat

Reaaliaikaiset järjestelmät ovat olleet yleisiä jo jonkin aikaa.  Niissä on kaikkein eniten toiminnallisuuksia sekä rajapintoja, jotka liittyvät juurikin reaaliaikaisuuden toteuttamiseen. Näissä järjestelmissä kirjaukset lähetetään eteenpäin välittömästi, ja käyttäjän tarvitsemat tiedot haetaan jatkuvasti – tai ainakin hyvin usein – pääjärjestelmästä. Ohjelma voi esimerkiksi kysyä saldotiedot ja näyttää tuotenimen sekä muut tiedot reaaliajassa, ja käyttäjän syöttämät tiedot siirretään pääjärjestelmään heti.

Kuluttajapuolella vastaavia sovelluksia käytetään esimerkiksi ostoskoreissa, kun taas kaupan puolella myymälöissä käytetään yleisesti reaaliaikaisia inventointisovelluksia. Näissä sovelluksissa inventoinnit ja tuotteiden siirrot kirjataan saldolle heti, mikä mahdollistaa automaattisten tilausjärjestelmien tehokkaan toiminnan.

Varastomatti ratkaisuna

Reaaliaikaisten järjestelmien toteuttamisessa Varastomattia voidaan hyödyntää monella tavalla.

 • Varastomattia voidaan hyödyntää tuottavuutta lisäävänä prototyyppityökaluna. Varastomatilla voidaan rakentaa prototyyppi, jolla saadaan käyttötuntumaa siihen, miten ratkaisu toimii uudessa laitteessa. Käyttäjätestauksessa voi myös tulla esille parannusehdotuksia vanhan ohjelman toiminnallisuuteen.

Reaaliaikaisissa järjestelmissä usein kallein ja aikaa vievin osuus pääjärjestelmäintegraation toteutus. Tämän toteutus vaatii ohjelmointityötä, ja meiltä löytyy osaamista myös tähän tarpeeseen.

 • Varastomatista voidaan toteuttaa pääjärjestelmän rajapintoja hyödyntävä, kustomoitu versio.
 • Vaikka Varastomattia joudutaan tässä tapauksessa muokkaamaan, valmiit käyttöliittymätoiminallisuudet ja prototyyppien kehittäminen lyhentävät toteutusaikaa ja voivat alentaa kustannuksia merkittävästi.

Integraatiot eli tietojen siirto eteenpäin

Tekstipohjaiset integraatiot

Tekstipohjaiseen integraatioon perustuvissa tiedonkeruuohjelmissa tiedot voidaan lähettää esimerkiksi tekstimuodossa, CSV-muotoisena tekstinä tai XML-muodossa. Tiedot siirretään usein määriteltyyn hakemistoon, joka voi olla paikallisella koneella tai verkkolevyllä. Joskus tekstitiedostoihin perustuvien rajapintojen avulla on rakennettu myös puolireaaliaikaisia tai jopa reaaliaikaisia rajapintoja, mutta tämä on harvinaisempaa. 

Näiden ohjelmien toteuttaminen uudestaan on mahdollista jopa ilman kattavaa dokumentaatiota. Näissä tilanteissa pyritään käyttämään vanhaa sovellusta mahdollisimman kattavasti ja siihen syötettyjen tietojen avulla katsotaan, mitä tietoja ohjelma tuottaa. Vastaavasti voidaan selvittää, millaisia tietoja ohjelma odottaa saavansa, mikäli sinne ladataan esimerkiksi tuoterekistereitä. Näiden sovellusten uudelleentoteutus voi olla hyvinkin suoraviivaista, tapauksesta riippuen toki.

Varastomatti ratkaisuna

 • Varastomatti tuottaa tietoa jo tällä hetkellä CSV-muodossa ja rajapintaa varten tarvittavat tiedot ovat konfiguroitavissa ilman ohjelmointityötä.
 • Muut rajapintaratkaisut, kuten teksti- tai XML-rajapinnat, voidaan toteuttaa suhteellisen helposti rakentamalla Varastomatista kustomoitu versio.
Varastomatista voidaan siirtää tiedot CSV-muodossa verkkolevylle, sähköpostiin, bluetoothiilla jne. Tämän jälkeen tietoja voidaan jatkokäsitellä yrityksen pääjärjestelmässä.
Varastomatti tuottaa CSV-muotoista tietoa, joka voidaan siirtää pilvipalveluun, verkkolevylle, bluetoothilla, sähköpostilla jne.

Tietokantapohjaiset integraatiot

Tietokantapohjaisissa integraatioissa käytetään tyypillisesti välitauluja, joiden kautta tiedonkeruuohjelmassa kerätty tieto siirretään pääjärjestelmään. Näiden liittymien avulla on mahdollista toteuttaa reaaliaikaisia järjestelmiä, ja tätä mahdollisuutta on usein hyödynnetty.

Uudelleentoteutettaessa tämän tyyppisiä integraatioita on suositeltavaa hyödyntää pääjärjestelmän toimittajan apua. Yksinkertaisemmissa tapauksissa liittymiä voi mahdollisesti selvittää ja uudelleentoteuttaa ilman pääjärjestelmän toimittajaa, mutta yleensä tämä ei ole suositeltavaa. Jos liittymistä on saatavilla kuvaukset, toteutus voi olla varsin suoraviivaista.

Varastomatti ratkaisuna

Varastomatin tapauksessa tietokantapohjaisen liittymän toteutus vaatii jonkin verran lisätyötä ja asiakaskohtaista integraatiota. Varastomattia voidaan kuitenkin hyödyntää suoraan käyttöliittymän toteuttamisessa ja siten nopeuttaa toteutustyötä merkittävästi.

Reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa voidaan hyödyntää välitaulua tiedonsiirrossa tiedonkeruuohjelman ja pääjärjestelmän välillä.
Varastomatti lähettää tiedon JSON-muodossa välipalvelimelle, josta tieto siirretään välitaulun kautta pääjärjestelmään.

Muut rajapinnat

Tiedonkeruuohjelmistojen toteutuksissa on käytetty myös useita muita rajapintatekniikoita, mm. SOAP-rajapintoja reaaliaikaisiin ja monipuolisiin toteutuksiin. Myös DLL-kirjastojen avulla on rakennettu yhteyksiä pääjärjestelmiin, kuten myös SAP-liittymillä. Näissä tapauksissa on oleellista saada pääjärjestelmän toimittaja mukaan keskusteluihin.

Varastomatti ratkaisuna

Varastomatin tapauksessa tiedonsiirtoon tarvittavan liittymän toteutus vaatii jonkin verran lisätyötä ja asiakaskohtaista integraatiota. Varastomattia voidaan hyödyntää suoraan käyttöliittymän toteuttamisessa ja siten nopeuttaa toteutustyötä.

Reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa voidaan käyttää välipalvelinta välittämään tietoa tiedonkeruuohjelman ja pääjärjestelmän välillä.
Varastomatti välittää tiedot JSON-muodossa välipalvelimelle, joka välittää tiedot pääjärjestelmään. Joissain tapauksissa pääjärjestelmä voi tarjota rajapinnan suoraan mobiililaitteille ilman välipalvelinta.

Koska ohjelmistojen maailma on monimutkainen, ylläkuvatuista ratkaisuista voi löytyä mitä erilaisempia yhdistelmiä. Ota yhteyttä ja selvitämme asiaa yhdessä!